Tájékoztatás az avar és kerti hulladék égetéséről 2021. évben

balaton.vehir.hu Forrás: csopak 2021. 03. 13. 06:52

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2020. évi LI. törvény 7. § (2) bekezdése 2021. január 01-től hatályon kívül helyezte a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontját. Vagyis ettől az időponttól megszűntették a települési önkormányzatok képviselő-testületeinek azt a jogkörét, hogy az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat önkormányzati rendeletben szabályozhassák.

Követve a központi utasításokat, Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezte azon rendelkezését a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 23/2008. (XI.25.) önkormányzati rendeletéből, mely az avarégetést engedélyezte április hónap, valamint az október 15. és a november 30. közötti időszakban Csopak belterületén.

A Kormány 2020. december 2-án a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendeletével úgy döntött, hogy az önkormányzatok kizárólag a vészhelyzet idejére vonatkozóan időszakosan engedélyezhetik, meghatározhatják a kerti hulladék égetésének a módjait. Ahol nem engedélyezik, vagy nem rendelkeznek róla, ott egész évben tilos a zöldhulladék égetése.

Tekintettel a kialakult helyzetre, javasolt kizárólag a veszélyhelyzet ideje alatt az avarégetés szabályozása, ha arra lehetőséget biztosít magasabb rendű jogszabály. A veszélyhelyzetben sokan látogatnak el a nyaralójukba, a szabad levegőn tartózkodva kerti munkát végeznek, ezzel is csökkentve a karantén és bezártság érzését.

Ennek érdekében, megalkottuk a 6/2021.(III.12.) önkormányzati rendeletet az avar és kerti hulladékok égetéséről valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól. Az avarégetés időszakának meghatározásakor figyelemmel voltunk a korábbi évek tűzgyújtási szabályaira. A rendeletnek megfelelően:

Kizárólag 2021. április 01-től 2021. április 30. napjáig
megengedett az avar és kerti zöldhulladékok égetése Csopak belterületén

A szabályok megsértése esetén tűzvédelmi bírsággal sújthat a területileg illetékes állami szerv.
A büntetési tétel 10 000 forinttól 3 000 000 forintos összegig terjed.

Tűzgyújtás tiltásának okai: Ez egy igen összetett kérdés, ami közrefogja a levegőminőség kérdéskörét, illetve a nyári időszakban tapasztalható szárazság okozta tűzveszélyességet is.
Az EU által előírt értékek nem teljesítése miatt hazánk ellen kötelezettségi megszegési eljárás van folyamatban, ami részben az avar-és kerti hulladék égetés és a háztartások fűtése által generált levegőszennyezési értékek okán van. Ezek megléte rövid és hosszú távon is károsítják a környezetet és megbetegítik a benne élő embereket, ökoszisztémát.
Az avarégetés nem csak az égetőre, hanem annak közvetett és közvetlen környezetére is káros hatással van. A tiltása ezért is indokolt.
A száraz, meleg időszakokban előforduló mező vagy erdőtüzek egyes statisztikák szerint főként az emberi tényezők okozzák. Ennek forrása lehet kerti, mezőgazdasági égetések vagy egy eldobott, de még parázsló cigicsikk, illetve bográcsozás után el nem oltott tűz is.
A tűzgyújtási tilalom 2021-ben is egy szükségmegoldás életterünk és egészségünk megóvására.

Javaslat a zöldhulladék elhelyezésére:
Zöldhulladék (a növények föld feletti része; avar, fű, faágak, nyesedékek, lomb) az Aszófői úti, volt kommunális szilárd hulladéklerakó telep területén létesült Térségi Komposztáló Telepen (Balatonfüred, Aszófői út, 087/1 hrsz.) helyezhető el, az alábbiak szerint:

Balatonfüred 20 km-es körzetében ingatlannal rendelkező magánszemély, aki hulladékszállítási közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik, de lakóhelyén nincs zöldhulladék gyűjtőpont és vagy házhoz menő zöldhulladék gyűjtés, lehetősége van térítésmentesen elhelyezni kezelésre évente legfeljebb 150 kg zöldhulladékot. Az alábbi települések tartoznak ide: Aszófő, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonhenye, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Barnag, Csopak, Dörgicse, Kővágóörs, Köveskál, Mencshely, Mindszentkálla, Monoszló, Nagyvázsony, Óbudavár, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Pula, Révfülöp, Szentantalfa, Szentbékkálla, Szentjakabfa, Tagyon, Tihany, Vászoly, Vöröstó, Zánka.

Az elhelyezés elengedhetetlen feltétele az utolsó, az ingatlanhoz tartozó, NHKV Zrt.-nak befizetett számla bemutatása, továbbá fényképes igazolvány felmutatása.
Bővebb információ: http://bfhullkft.hu/komposztalas/

Kerti grillsütő használata, szalonnasütés, bográcsozás:
A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, vagy grillsütő használata nem tiltott a tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) idején sem. Az ilyen – nyílt lángú – berendezések, eszközök használata, tűz gyújtása az ingatlanon belül az általános égetési szabályok betartása mellett történhet. Ezek röviden a következők:

- nem szabad felügyelet nélkül hagyni a tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut;
- gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz – víz, homok – készenlétben tartásáról;
- az égetést követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy valóban kialudt.

Tűzgyújtás bejelentése
Ha érvényben lévő tűzgyújtási tilalom ellenére is tűzet észlelünk minden esetben állampolgári jogunk azt bejelentenünk az illetékes szerveknél (rendőrség, katasztrófavédelem)

Vonatkozó jogszabályok:
2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
54/2014 BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet az erdők tűz elleni védelméről
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről

Kérek mindenkit, hogy a jogszabályt tartsa be és ne égessen kerti zöldhulladékot a kertjében a megengedett időszakon kívül!

Csopak, 2021.03.12.

Tisztelettel:
Dr. Szántód Anita sk.
jegyző

A balaton.vehir.hu saját cikkei és fotói: minden jog fenntartva!