Pályázati felhívás Csopak Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésére

balaton.vehir.hu Forrás: csopak.hu 2020. 05. 21. 09:38

Csopak Község Önkormányzata nyilvános pályázati eljárás útján értékesítésre ismételten meghirdeti a kizárólagos tulajdonát képező csopaki 167/4 és 167/5 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokat.

 Az ingatlanok a Balaton északi partján, a 71-es számú főközlekedési út és a Balatoni Bringakör részét képező kerékpárút mellett, a Balaton közelében helyezkednek el. A két ingatlant a tulajdonos együtt kívánja értékesíteni.

A pályázati felhívás a www.csopak.hu honlapon a hírek, hirdetmények menüpontban érhető el. 

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
 
Csopak Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésére
 
Csopak Község Önkormányzata (székhely: 8229 Csopak, Petőfi u. 2., levelezési cím: 8229 Csopak, Petőfi u. 2., törzsszám: 734059, adószám: 15734051-2-19, statisztikai számjel: 15734051 8411 321 19, a továbbiakban: Kiíró) nyilvános pályázati eljárás útján az alábbi feltételekkel együttesen értékesíteni kívánja a kizárólagos tulajdonában álló ingatlanokat.
 
I. Az ingatlanok részletes adati
 
1. Csopak, belterület 167/4 helyrajzi számú, „kivett sporttelep” megnevezésű,
12 755 m2 térmértékű ingatlan.
Terhei: 
A Magyar Állam javára bejegyzett szennyvízvezetési szolgalmi jog és védősávi korlátozás.
Minimális vételár: bruttó 142 240 000,-Ft 
 
2. Csopak, belterület 167/5 helyrajzi számú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 12 701 m2 térmértékű ingatlan.
Terhei:
Vezetékjog az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. javára.
Minimális vételár: bruttó 156 210 000,-Ft  
 
Közműellátottság: a csopaki 167/5 helyrajzi számú ingatlanon gázcsonk, trafó, villamos bekötés fogyasztásméréssel.
 
Hasznosítási lehetőségek: az ingatlanok a 20/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv alapján Üü-5 jelű (Üdülőházas terület) övezetbe soroltak. A szabályozás a www.njt.hu honlapról letölthető.
 
Általános forgalmi adó megfizetésére vonatkozó szabályok:
Amennyiben vevő általános forgalmi adó megfizetésére kötelezett, úgy eladó nettó módon szálmáz, vevő pedig az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a vételár után általános forgalmi adó megfizetésére kötelezett.
Amennyiben vevő nem kötelezett általános forgalmi adó megfizetésére, az általános szabályok szerint történik az általános forgalmi adó megfizetése.
 
A Kiíró az ingatlanok megtekintésére előzetes egyeztetést követően lehetőséget biztosít.
Időpontot egyeztetni hétköznapokon 800-1200 óra között az alábbi telefonszámon lehet: 
 
87/799-116
 
II. A pályázat célja
 
Az I. pontban meghatározott ingatlanok együttes értékesítése összesen bruttó 298 450 000,-Ft minimális vételár figyelembevételével.
 
Az ingatlanokra vonatkozóan a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 68. § (6) bekezdés alapján a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, melyet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság jogosult gyakorolni.
Az elővásárlási jogok gyakorlására a jogosultakat az adásvételi szerződés megkötését követő 8 munkanapon belül a Kiíró, mint eladó hívja fel. 
 
Pályázatot természetes személy, vagy a Nvtv. 3. § (1) bekezdésének 1. pontjában megjelölt átlátható szervezet nyújthat be.
 
III. Az ajánlati biztosíték
 
Ajánlati biztosíték (bánatpénz) összege: 29 845 000,-Ft.
 
Az ajánlati biztosítékot átutalással kell megfizetni Csopak Község Önkormányzata, mint Kiíró OTP Banknál vezetett 11748069-15428701 számú bankszámlájára, „Ajánlati biztosíték Csopak 167/4, 167/5 hrsz” közleménnyel oly módon, hogy az összeg legkésőbb a pályázat benyújtási határidejéig jóváírásra kerüljön Kiíró bankszámláján. 
Az ajánlati biztosíték megfizetésére vonatkozó kötelezettség csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha a pályázat beadásakor mellékletként csatolásra kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték összege a pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül.
Kiíró az esetlegesen felmerülő bankköltségekkel, árfolyam különbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.
 
Az ajánlati biztosíték befizetését Kiíró a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor ellenőrzi. Az érvényes pályázat feltétele az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
 
Kiíró a szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt ajánlati biztosítékot visszautalja. Ugyancsak visszautalja Kiíró az ajánlati biztosítékot a kiírás visszavonása, a pályázati eljárás érvénytelensége, vagy eredménytelensége esetén. 
Amennyiben a pályázati eljárás eredményes, Kiíró az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, az esetleges többi pályázónak pedig az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalja. 
Az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. 
 
IV. Az ajánlati kötöttség:
 
A pályázó ajánlatához az ajánlattételi határidőtől számított 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség megszűnik, ha a Kiíró a pályázat nyertesével szerződést köt, vagy a pályázat eredménytelen, vagy a pályázat visszavonásra kerül. 
 
V. A pályázatnak tartalmaznia kell:
 

1. A pályázó adatait:

A.  Gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetében: cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, KSH szám, bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése, bankszámlaszám, képviselő neve és címe, 30 napnál nem régebbi hatályos eredeti vagy másolatban a cégkivonat, a képviseletre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldánya, elérhetőség (telefonszám, e-mail cím).
 
B.  Magánszemély pályázó esetén: név, születési név, születési hely, születési idő (év, hónap, nap), anyja neve, lakcím, adóazonosító jel, személyi azonosító jel, bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése, bankszámlaszám, elérhetőség (telefonszám, e-mail cím). 
 
2. A vételárra vonatkozó konkrét ajánlatot, mely a pályázati felhívásban rögzített minimális vételárnál nem lehet alacsonyabb.
 
3. A pályázó rövid bemutatását.
 
4. A megvásárolni kívánt ingatlan tervezett hasznosítására vonatkozó koncepciót, mely koncepció tartalmazza a vázlatos beépítési tervet és a területhasznosítási funkciók rövid leírását. A hasznosítás jellegének a település területfejlesztési, arculati és gazdasági koncepciójához illeszkednie kell.
 
5. Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását.
 
6. Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy nem nyertes pályázó esetén az ajánlati biztosíték mely bank által vezetett és milyen számú bankszámlára kerüljön visszautalásra.
 
7. Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadta.
 
8. Nyilatkozatot az ajánlati kötöttségre, azaz arra vonatkozóan, hogy a pályázó az ajánlatát az ajánlattételi határidő elteltétől számított 60 napig fenntartja.
 
9. Nyilatkozatot arra vonatkozóan, mely szerint a pályázó tudomásul veszi, hogy a megvásárolni kívánt ingatlanok tekintetében eladó kizárja a kellék- és jogszavatossági igényt.
 
10. Nyilatkozatot a vételár pályázati kiírás szerinti határidőben történő egyösszegű megfizetésére vonatkozóan. 
 
11. Tudomásulvételi nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ha a szerződésben foglalt fizetési határidő eredménytelenül telik el, eladó egyoldalú nyilatkozatával elállhat a szerződéstől, mely esetben a vevő az ajánlati biztosítékot elveszíti.
 
12. Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
 
13. Jogi személy pályázó esetén nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Nvtv. 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 
 
A Kiíró hiánypótlásra egy alkalommal biztosít lehetőséget, mely nem eredményezheti a pályázati ajánlat tartalmának módosulását.
 
A pályázat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatban felmerülő költségek a pályázót terhelik.
 
VI. A pályázat benyújtásának ideje, helye és módja:
 
A pályázat magyar nyelven 2020. június 5. napjáig kizárólag papír alapon nyújtható be postai úton Csopak Község Önkormányzatának (8229 Csopak, Petőfi u. 2.) címezve. 
 
A pályázatot egy eredeti példányban, a pályázat oldalait folyamatos sorszámozással, cégszerű aláírással ellátva, sértetlen, zárt borítékban kell benyújtani. 
 
A postai úton megküldött pályázat esetében a pályázati felhívásban meghatározott benyújtási határidőig beérkezett pályázat minősül határidőben beérkezettnek, e tekintetben nem a postára adás napja a mérvadó. 
 
Kiíró kizárólag sértetlen, lezárt borítékot vesz át, postai úton megküldött pályázatok esetében a posta késedelmes teljesítéséért felelősséget nem vállal.
 
A borítékon fel kell tüntetni az alábbi feliratot:
 
„Pályázat a csopaki 167/4 és 167/5 hrsz-ú ingatlanra”
 
A pályázati kiírásban meghatározott határidő után benyújtott pályázat érvénytelen.
 
VII. A pályázat bontása, bírálata, eredményhirdetés:
 
A beérkezett pályázatok bontására 2020. június 8. napján kerül sor a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatalban (8229 Csopak, Petőfi u. 2.).
 
A koronavírus miatt a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a pályázatok bontásán a pályázó nem vehet részt. A bontásról jegyzőkönyv készül. 
 
A beérkező pályázatokat Kiíró a tervezett hasznosításra vonatkozó koncepció és a megajánlott vételár alapján értékeli.
 
A pályázat nyertese az, akit Kiíró az értékelési szempontok alapján nyertesnek nyilvánított. 
 
Érvénytelen a pályázat, ha az ajánlati árat a pályázó nem határozta meg egyértelműen, vagy más feltételhez kötötte, vagy a megajánlott vételár a minimum árat nem éri el.
 
A pályázatok elbírálására vonatkozó döntését Kiíró a bontást követő 15 munkanapon belül hozza meg. A döntésről a pályázókat a döntés meghozatalát követő 8 munkanapon belül írásban kiértesíti.
 
Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 
 
Eredménytelen a pályázati eljárás, ha
  • nem érkezett érvényes pályázat, 
  • a benyújtott pályázatok közül nincs olyan, amely megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak,
  • a Kiíró a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 
 
VIII. Szerződéskötés:
 
Adásvételi szerződés megkötésének időpontja a nyertes pályázóval az eredményhirdetésről szóló értesítésének kézhezvételét követő 15 munkanapon belül.
 
A vételár megfizetésének módja: egy összegben átutalással az eladó által az adásvételi szerződésben megjelölt bankszámlaszámlára. Részletfizetési lehetőség nincsen.
 
A vételár megfizetésének határideje: 
Az elővásárlási jogosultak lemondó nyilatkozatairól való tájékoztatás kézhezvételét követő 15 napon belül. Amennyiben bármely elővásárlási jogosult elővásárlási jogát gyakorolja, úgy az ajánlati biztosíték a nyilatkozat kézhezvételét követő 8 munkanapon belül visszajár és a szerződés az elővásárlásra jogosulttal jön létre. 
 
Amennyiben a vételár megfizetésére határidőben nem kerül sor, a Kiíró jogosult a szerződéskötéstől elállni és a szerződést a második érvényes pályázatot tevővel megkötni.
 
Birtokbavétel:
A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követő 8 munkanapon belül.
 
Csopak, 2020. május 20.
 
Ambrus Tibor
polgármester
 
A balaton.vehir.hu saját cikkei és fotói: minden jog fenntartva!